Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sport: Boeken

Boeken vinden

Boeken en e-Books,

In de displays hieronder vind je boeken, e-books en rapporten op het gebied van sport die je kunt vinden in NHL Stenden bibliotheek.  De e-books zijn beschikbaar in de databank Ebsco E-books en kunnen online gelezen worden. Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door op in het display op het kaftje van een ebook of rapport te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus NHL Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren

Boeken

Sportmarketing: Waardecreatie binnen de sport / Kok & Gruijters

Dit boek is gericht op het aan de man brengen van sportactiviteiten, sportproducten en sportdiensten. Het besteedt flinke aandacht aan de sportmarkt en de sportconsument; kennis hiervan is nodig voor het bepalen van een strategie en een marketingplan. Ook in de externe en interne analyse is dit inzicht belangrijk. De bekende componenten van de marketingmix en van marketingcommunicatie worden toegepast op de sportbranche. Door de voorbeelden, cases, opdrachten en aanpakbeschrijvingen is het een praktisch boek.

De sportwereld voor het hbo / De Leeuw

De sportwereld voor het hbo biedt in vijf delen een systematische intro- ductie in de sportwereld. Het begint met een inleidend hoofdstuk over het wezen van sport. Daarna volgen twee historische hoofdstukken over de geschiedenis van de moderne sport en over de Olympische Spelen. Deel 3 gaat over ethiek en sport beoefening. Deel 4 besteedt ruime aandacht aan sport en samenleving. Het laatste deel behandelt sport, organisatie en beleid.Elk hoofdstuk sluit af met opdrachten en debatstellingen. Over de gehele methode verspreid zijn diverse cases opgenomen uit de sportwereld.

Sportbeleid in Nederland / Cobussen, Puyt, & Van de Ven

Dl 1 vormt de basis met de definitie van sport, uitleg over beleid en de geschiedenis van Nederlands sportbeleid. In dl 2 wordt de klassieke beleidscyclus besproken. De theorie wordt gepresenteerd met de sportvereniging als uitgangspunt.  Dl 3 beschrijft de beleidscyclus bij de sportvereniging, gemeenten, de rijksoverheid, de sportbonden en NOC*NSF en de fitnesssector. Daarnaast worden de beleidsuitdagingen voor de nabije toekomst voor al deze organisaties beschreven.

Routledge handbook of sports event management / Parent & Chappelet (Eds.).

From the Olympic Games to community-level competitions, sports events can be complex and pose a particular set of managerial challenges. The Routledge Handbook of Sports Event Management surveys the management of sports events around the world of every size and scale, from small to mega-events, including one-off and recurring events, and single-sport and multi-sport events

Sport, culture and society; An introduction / Jarvie with Thornton & Mackie

This book introduces the study of sport, culture and society. International in scope and full of contemporary examples, it places sport at the heart of the analysis and introduces every core topic and emerging area in the study of sport and society, including: * the history and politics of sport: * sport, gender and sexuality; * sport, disability and advocacy; * sport, race and racism; * sport, violence and crime; * sport and health; * sport, globalisation and democracy; * sport, media and cultural relations; * sport and the environment; * sporting cities and mega-events; * sport, poverty and development.

E-books

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018

Dl 1: Een overzicht van de demografische, economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen waarbinnen de sector moet opereren,  met een overzicht van de belangrijkste trends. Dl 2: een overzicht van de belangrijkste statistische ontwikkelingen op het gebied van toerisme, vakanties en vrijetijdsbesteding. Dl 3: deelsectoren van de gastvrijheidseconomie worden nader beschreven: horeca, verblijfsrecreatie, watersport, reisbranche, attracties, evenementen, cultuur, en sport. Capita selecta o.a.: De Personas' Journey: een nieuwe kijk op je organisatie en je bezoeker;  De positie van poppodia binnen de festivalisering van Nederland; Fietsen naar een toeristisch-recreatieve locatie moet het uitgangspunt worden; Inspelen op gezondheidstoerisme in Zeeland.

Sport policy systems and sport federations: A cross-national perspective / Scheeerder, Willem & Claes (Eds.)

This book explores the organisation and structure of sport in and beyond Europe. Drawing upon up-to-date data, the collection's main focus lies on the relationship between public sport policy structures and sport (con)federations. The authors present thirteen country-specific contexts wherein sport policy systems are embedded.

Sports club policies in Europe / Ibsen, Nichols Elmose-Østerlund & Breuer

This book presents an up-to-date portrait of the characteristics of sport clubs in various European countries and their role in society and the national sport system and it offers a cross-national comparative perspective of sport clubs in twenty European countries. Containing both empirical data and information on the political and historical backgrounds of sport clubs, the book gives answer to the following questions: -What is the position of sport clubs within the national sport structure? -Which role do they fullfil in policy and society? -What are their basic characteristics and what factors influence the development of sport clubs?

Comparative sport development: Systems, participation and public policy / Hallmann & Petry (Eds.).

The aim of this book is to provide an overview of perspectives and approaches to sports development focusing on sport systems, sport participation and public policy towards sports. It includes twelve European countries covering all regions of Europe and eleven countries from around the globe. The objective is to present an overview of the diversity of approaches taken to sport development, focusing on the different sport systems and how sport is financed, the underlying applications of sport policy and how it is reflected in sport participation.

Critical issues in global sport management / Schulenkorf & Frawley

This book examines the most important themes and challenges in global sport management. From match-fixing, doping, bribery and corruption to corporate social responsibility, governance, and new media, it helps students, researchers and practitioners to understand the changing face of the global sport industry.

Sports marketing: A strategic perspective / Shank & Lyberger

Covering all the key topics in the sports marketing curriculum, including consumer behavior, market research, promotions, products, pricing, sponsorship, business ethics, technology and e-marketing, the book introduces core theory and concepts, explains best practice, and surveys the rapidly-changing, international sports business environment

Sportbeleid in Nederland / Cobussen, Puyt & Ven

Dl 1 vormt de basis met een definiëring van sport, uitleg over beleid en een beschrijving van de ontwikkelingen in het Nederlands sportbeleid. In dl 2 wordt de beleidscyclus besproken, waarbij de sportvereniging het uitgangspunt is. . Dl 3 behandelt de ontwikkelingen in het beleid bij sportverenigingen, gemeenten, de Rijksoverheid, sportbonden, NOC•NSF en de fitnessbranche. Ook wordt beschreven voor welke beleidsuitdagingen deze sectoren in de nabije toekomst komen te staan. 

The ESports Market and ESports Sponsoring

A special gaming segment and community formed surrounding the direct competitive aspect of games: eSports. The core of eSports is similar to traditional types of sport. With viewers and prize money in the millions, eSports have grown into an economically significant media sport ecosystem and a marketing landscape that started to attract non-endemic companies as advertisers and sponsors. This book analyzes the components of the eSports ecosystem as well as their interactions with each other. Furthermore, the attitude of eSports fans towards engagements of non-endemic companies is researched by using a real case study including the Electronic Sports League and German home loan bank Wüstenrot.

Online rapporten

Sport en cultuur: Patronen in belangstelling en beoefening / Tiessen-Raaphorst, & Van den Broek

Veel mensen beleven in hun vrije tijd plezier aan sport en cultuur. Ze bezoeken wedstrijden, uitvoeringen, tentoonstellingen of festivals, ze volgen sport en cultuur via de media, of ze beoefenen zelf actief een tak van sport of een vorm van cultuur. Wie doen er mee aan welke activiteiten? Bereikt cultuur dezelfde mensen als sport of zijn het gescheiden werelden? Het rapport bevat gedetailleerde cijfers over deelname aan tal van sportieve en culturele activiteiten.

Friese sportverenigingsmonitor 2016

Met de Friese Sportverenigingsmonitor wordt tweejaarlijks de organisatiekracht van de Friese sportverenigingen en hun open club gedachte in kaart gebracht .

Hoe gaat het met de sportverenigingen in Fryslân? (2018)

Begin 2016 én eind 2017 is er door het Mulier Instituut, Sport Fryslân en het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een vragenlijst uitgezet onder alle Friese sportverenigingen. De resultaten van beide metingen zijn samengevoegd, waardoor in totaal 405 Friese verenigingen de vragenlijst hebben ingevuld. Hieronder is het mogelijk de resultaten per gemeente of per grootte van vereniging te bekijken. De standaard instelling is het totaal van de verenigingen in Fryslân. 

Sport: Toekomstverkenning / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland? Waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2040? Welke kansen, maar ook keuzes biedt dit voor de sportsector en het sportbeleid? Deze vragen staan centraal in de Sport Toekomstverkenning 'Een sportiever Nederland'.

Sportbonden monitor 2016

Deze editie brengt de facts en figures van de sportbonden in Nederland in beeld aan de hand van de volgende thema’s: sportdeelname; topsport; financiën; HR; besturen en governance.

Kansen op sportieve groei

 In dit rapport is met behulp van een sociaalecologisch model geanalyseerd wat bepalend is voor frequente sportdeelname van jongeren en volwassenen. Ook is de relatie met het verband waarin zij actief zijn (zoals bij een sportvereniging of een commerciele sportaanbieder) onderzocht. Het model is gebaseerd op diverse databestanden, waarin informatie beschikbaar is over sportbeoefening van Nederlanders, omgevingskenmerken en aspecten van sportbeleid in gemeentes. Bijlage en Bijlage 2

Rapportage sport : 2018 / Van der Poel e.a.

In deze editie van de Rapportage sport besteden de onderzoekers specifiek aandacht aan wat er bekend is over die betekenissen van sport voor de samenleving. Duidelijk wordt dat veel van de impact van de sport op de samenleving het best beschouwd kan worden als neveneffect van het sporten en bewegen. Het aantonen van een causale relatie blijkt niet eenvoudig, met uitzondering voor de relatie tussen bewegen en fysieke gezondheid

Vitale clubs voor sport en samenleving

In 1.1 wordt de aanleiding geschetst voor het onderzoek in het licht van de maatschappelijke veranderingen van belang voor de plaats en rol van sportverenigingen anno 2015. Het actuele ideaalbeeld hangt nauw samen met de huidige opvattingen over de maatschappelijke rol en positie van verenigingen. De mate waarin men vindt dat zij goed tegemoet komen aan de actuele maatschappelijke verwachtingen en inspelen op veranderingen kont in 1.2 aan de orde. In 1.3 gaat in op de veranderingen in de maatschappelijke omgeving waarin sportverenigingen opereren en 1.4 op de vragen en spanningen die ze voor verenigingen oproepen. Hoe verenigingen zelf hun knelpunten en ambities benoemen, wordt geschetst in 1.5 met een vooruitblik.