Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Het bedrijf, HRM: duurzame inzetbaarheid en ethiek, Gedrag in organisaties: Duurzame inzetbaarheid + Bronnen

under construction

Bronnen

Dit onderdeel van het moduul gaat over kennis (overzicht) van de functionele gebieden binnen een organisatie (context) en het primaire bedrijfsproces. Inclusief de mogelijke spanningsgebieden  tussen de te onderscheiden functionele gebieden in het bedrijfsproces. Verder gaat het over inzicht in ethische dilemma's en integriteit binnen organisaties.  Wat is de betekenis van duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het belang hiervan voor zowel medewerker als organisatie. 

Image result for duurzaamheid

 

Databases

Vakbase

In de Vakbase is vakinformatie opgenomen op de terreinen HRM, Medezeggenschap, Arbeidsomstandigheden, Facility, Managementondersteuning en Bouw & Installatie. Voor professionals werkzaam binnen bovengenoemde terreinen biedt de Vakbase een betrouwbaar antwoord op kennisintensieve vraagstukken.

Zoek bijvoorbeeld: Duurzame inzetbaarheid en werkvermogen door Tamara Raaijmakers

De Vakbase bestaat uit de volgende onderdelen:
Publicaties: onder de tab Publicaties zijn alle in de Vakbase opgenomen naslagwerken verzameld.
E-pubs: hier zijn alle E-pubs per vakgebied opgenomen. Om de E-pubs te kunnen raadplegen heeft u een EPUBreader of software nodig op uw computer. Bijvoorbeeld Adobe Digital Editions.
Tijdschriften: in dit onderdeel zijn alle nieuwsbrieven en vaktijdschriften, in PDF formaat opgenomen.
Kennisbanken: de kennisbanken FactoMediaBase en IWA zijn via een link onder deze tab opgenomen.
Bouw & Installatie: vanuit dit onderdeel kunt u alle Bouwgerelateerde websites (zoals Cobouw, De Architect, Vastgoedmarkt) en de kennisbanken op het gebied van Installatie raadplegen.

NexisUni

Bevat nieuws en bedrijfsinformatie waaronder lokale, regionale, nationale en internationale kranten met uitgebreide archieven. Registreren is nodig om de gevonden documeten in te zien. 
Zoek bijvoorbeeld: (28 april 2015 dinsdag). Nog veel omduidelijkheid rondom duurzame inzetbaarheid in organisaties. PW|De Gids (Abstract) / Media Digitaal. Retrieved from https://advance-1lexis-1com-1b15kb51f0051.access.nhlstenden.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5FVV-CVW1-JCX4-73KW-00000-00&context=1516831.

 

eBooks Duurzame inzetbaarheid

Operationeel personeelsmanagement : een praktische handleiding [eBook]

Operationeel personeelsmanagement is een praktijkgerichte inleiding op het gebied van personeelsmanagement. De rol en functie van goed personeelsbeleid in een modern bedrijf worden helder en duidelijk uitgelegd. Het boek kent een logische opbouw van zeven delen, maar deze kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden bestudeerd. Elk deel behandelt een onderdeel van personeelsmanagement: van het aannemen van personeel en arbeidscontracten tot loopbaanplanning, re-integratie, personeelsadministratie, outplacement en pensioen. Dankzij de heldere opbouw en het begrijpelijke taalgebruik krijgen studenten een zeer compleet beeld van wat operationeel personeelsmanagement inhoudt. In deze vierde druk zijn de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied opgenomen, zoals de verschuiving van taken van de personeelsmanager naar de lijnmanager. Daarnaast is de stof weer grondig geactualiseerd. Operationeel personeelsmanagement is een studie- en werkboek voor studenten van diverse studierichtingen binnen het hbo. Het boek is bovendien heel geschikt voor deelnemers aan trainingen en cursussen in bedrijfsopleidingen en bij de overheid..

Maatschappelijk verantwoord. Hoe? Zo!: morele oordeelvorming en normbesef in de praktijk [eBook]

In Maatschappelijk verantwoord Hoe? Zo!gaat het om het morele oordeelvermogen in de beroepspraktijk. In ieder beroep word je vroeg of laat geconfronteerd met morele vragen en dilemma's. Van professionals verwachten we dat ze in staat zijn om hun uiteindelijke keuzes te verantwoorden. Of zoals verwoord in de Europese standaards voor Hoger Onderwijs: een afgestudeerde'is in staat om relevante gegevens te verzamelen met het doel een oordeel te vormen dat mede is gebaseerd op het afwegen van ethische aspecten'. Aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden wordt duidelijk gemaakt dat het bij morele oordeelvorming, ook al verschillen de beroepscontexten, in de kern draait om een aantal universele begrippen uit de ethiek, zoals: verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en morele moed. Steeds vaker en steeds indringender worden beroepsgroepen aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat zij rekening houden met alle betrokken partijen. Een greep uit de thema's die aan de orde komen zijn: - (Maatschappelijke) verantwoordelijkheid - Morele dilemma's - Beroepscodes - Opkomst van de bedrijfsethiek - Normen, waarden en bedrijfscultuur - Voorbeeldgedrag van leidinggevenden - Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Profit, People, Planet.

Kansen en bedreigingen van duurzaam ondernemen : Richtlijnen voor bedrijfsvoering [eBook]

In het eerste wordt aandacht besteed aan een aantal business-society begrippen en maatstaven van duurzaam ondernemen.
In het tweede deel worden ontwikkelingen in de macro- en stakeholderomgeving van bedrijven geschetst en wordt het begrip duurzaam ondernemen verder geoperationaliseerd aan de hand van een comprehensief overzicht. Dit overzicht bestaat uit onderwerpen waarvoor bedrijven volgens stakeholders verantwoordelijk zijn of verantwoording hebben af te leggen.
In het derde deel staat het managen van duurzaamheidrisico's centraal. Hier wordt een managementbenadering gepresenteerd, waarin naast aspecten als duurzaamheiddoelen, duurzaamheidexposure en handelingsurgentie van het management ook het beheersen van duurzaamheidrisico's en het communiceren over duurzaamheidprestaties een cruciale rol spelen.

Boeken Duurzame inzetbaarheid

Hoe lang ben jij nog houdbaar? : in gesprek over duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is al jaren een thema op de agenda's van congressen, de overheid,in bedrijven en ook in het nieuws. Er worden vele beleidsadviezen over gegeven. Al die mooie beleidsadviezen worden pas waardevol als de medewerkers en leidinggevenden goede ontwikkelingsgesprekken met elkaar leren voeren. Daar moet het gebeuren. Gesprekken die leiden tot praktisch uitvoerbare acties die bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerkers en daardoor van de organisatie als geheel. Want het voortbestaan van de organisatie hangt af van het optimaal benutten van de talenten van de medewerkers. Het schip is nog steeds zo sterk als zijn bemanning.

Een leven lang inzetbaar: duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, 'best pratices'en integrale benaderingen

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een belangrijk thema in Nederland gezien de vergrijzing en ontgroening van onze arbeidsmarkt. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? In dit handboek willen we u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werknemer met aandacht voor het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan, verder op weg helpen met het doorgronden van het thema en leveren we samen met de andere auteurs een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een onderwerp waar elke organisatie tegenwoordig mee te maken heeft. In dit boek worden praktische modellen en methodes besproken om MVO op verschillende beleidsterreinen succesvol vorm te geven. De auteur laat zien hoe een organisatie MVO concreet als businessinstrument kan inzetten en de zorg voor mens en milieu kan combineren met een sterkere marktpositie en hoger rendement.
De praktische insteek maakt het Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen handzaam en toegankelijk.

Basisboek MVO : maatschappelijk verantwoord ondernemen

Auto's zonder uitstoot en wasmiddelen die net zo goed koud wassen, een grote supermarkt die alleen nog maar scharrelvlees wil verkopen en een verzekeringsmaatschappij zonder kleine lettertjes. Het lijkt te mooi om waar te zijn en het heet MVO. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft een prominente plaats ingenomen in de dagelijkse praktijk van veel bedrijven.
In deze herziene druk van het Basisboek MVO geven redacteuren Lars Moratis en Mark van der Veen samen met vele auteurs een actueel en compleet overzicht van trends, theorie en praktische ervaringen. Het Basisboek MVO bevat bijdragen van onder meer wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers en politici met een duidelijke visie op de successen, maar ook de beperkingen, van MVO, de raakvlakken met managementgebieden en de implementatie ervan.

Cradle to Cradle: afval = voedsel

Het huidige milieudenken spoort aan tot 'beperken, hergebruiken en recyclen', ofwel: doe meer met minder om de schade te beperken. Maar dat leidt, zoals chemicus Michael Braungart en architect William McDonough in dit visionaire boek aangeven, alleen maar tot het instandhouden van het productiemodel van 'cradle to grave', dat enorme hoeveelheden afval en vervuiling produceert. De visie van Braungart en McDonough klinkt provocerend: 'We moeten niet minder consumeren, maar juist meer.' Dat kan. Als we ophouden met het maken van 'minder slechte' producten en uitsluitend nog intelligente producten ontwerpen, gemaakt van materialen die we steeds weer kunnen teruggeven aan technische of biologische kringlopen.

Cradle to cradle in bedrijf

Cradle-to-Cradle verovert de wereld. Het inspirerende verhaal van de bedenkers, Michael Braungart en William McDonough, vormt daarbij een belangrijke motor. Braungart is vaak in Nederland om het gedachtegoed van C2C over te dragen op bedrijven, organisaties en overheden. En dat werkt. Op tal van plaatsen en in diverse bedrijven gaat men met het concept aan de slag. C2C maakt creativiteit los en leidt tot innovaties. Dat maakt de mensen die ermee bezig zijn enthousiast. Het leidt echter ook tot nieuwe vragen. Waar begin ik? Hoe krijg ik anderen enthousiast? Hoe realiseer ik C2C binnen een traditionele infrastructuur? Waar vind ik partners? Hoe kom ik aan de juiste kennis en materialen? Zijn er adviseurs die mij kunnen ondersteunen in dit proces? Bij de mensen die iets willen met het concept is nu vooral behoefte aan praktische informatie. Aan protocollen, stappenplannen en gidsen. Maar: elke situatie, elk product is anders. Het C2C-concept laat zich niet vangen in regels of stappen. Het concept gaat er juist vanuit dat elke specifieke situatie vraagt om een eigen aanpak.

The Three Levels of Sustainability

This book aims to provide the missing link in current debates around sustainability. The role of business, governments, NGOS and multilateral institutions are widely covered and many books discuss their possible actions, strategies and roles. But all of these organizations are made up of individuals. And it is individuals who will need to steer society and organizations toward a more just and equitable world.The book takes a holistic approach to sustainable development. The authors argue that this approach starts and ends with the human being. They believe that the personal dimension of sustainable development has been neglected and that it is clear that sustainable societies cannot be achieved without committed individuals who are convinced of the need to be part of the sustainability project.

Groene Intelligentie: Het Belang Van Een Eerlijke Markt

Het milieu stelt ons voor de grootste uitdaging van onze tijd en hoewel iedereen ervan overtuigd is dat we ons gedrag moeten veranderen, is Daniel Goleman de eerste die de oplossing zoekt op het gebied van de psychologie. In Ecologische intelligentie beschrijft hij niet alleen hoe we ons gedrag moeten veranderen, maar ook wat ervoor nodig is om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen.
We weten te weinig over de consequentie van ons handelen, en het is ook de verantwoordelijkheid van bedrijven om ons daarop te wijzen en erop in te spelen. In het verlengde van sociale intelligentie ligt ecologische intelligentie, want het is te laat om te kopen zonder erbij na te denken.

Basisboek duurzame ontwikkeling

Basisboek Duurzame Ontwikkeling beschrijft duurzame ontwikkeling op een evenwichtige manier. Het boek houdt rekening met people, planet en profit /prosperity, oftewel mensen, natuur en milieu, en welvaart en economie. Ook heeft het oog voor de mondiale kant van duurzame ontwikkeling en voor de toekomstaspecten ervan. Door het bestuderen van de tekst bouw je een intuïtief gevoel op voor duurzame ontwikkeling. De vele praktijkcases en tussenvragen brengen het thema dicht bij je eigen beleving en maken het boek erg toegankelijk

Duurzaam ontwikkelen... een wereldkans

Is duurzaam ontwikkelen een hype? Of is het een noodzakelijk antwoord op de grote vraagstukken van de wereld van vandaag: klimaatverandering, uitputtende energievoorraden en een steeds grotere kloof tussen arm en rijk.
E n ding is zeker: het is de hoogste tijd om wakker te worden en er zelf iets aan te doen.
In dit boek laat Anne-Marie Rakhorst aan de hand van aansprekende visies, producten en technieken zien welke kentering zich afspeelt in de industrie, de energievoorziening, het consumentengedrag en de politieke arena. Zij maakt duidelijk dat inzetten op duurzame ontwikkeling een wereldkans is, die we moeten aangrijpen om Planet, People en Profit weer in balans te brengen.
De auteur schetst een duurzame wereld, waarin consuminderen en doemdenken niet thuishoren. Haar boek is een bewust optimistisch pleidooi om duurzaam vorm te geven aan een nieuwe wereld vol kansen en een goede, leefbare toekomst voor iedereen.