Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Expedition Leisure & Events: Kunst en Cultuur

under construction

Boeken

Boeken en e-Books

In de displays hieronder vind je een aantal boeken, e-books en rapporten op het gebied van kunst- en cultuurmanagement die je kunt vinden in NHL Stenden bibliotheek.  De e-books zijn beschikbaar in de databank Ebsco E-books en kunnen online gelezen worden. Vaak is het mogelijk een aantal pagina's te downloaden of te printen. Door op in het display op het kaftje van een ebook of rapport te klikken wordt je doorgelinkt naar de online publicatie.

Boeken vinden:

Gebruik de Catalogus NHL Stenden Bibliotheek om deze boeken te vinden in de bibliotheek. Wil je weten hoe je andere boeken en interessante publicaties kunt vinden? Maak dan gebruik van de Informatievaardigheden libguide: Informatievaardigheden: ik zoek een boek en Informatievaardigheden: zoektermen definiëren

Rapporten:

Websites van deze organisaties bieden soms rapporten onder tabs of links naar"Publicaties" of "Documenten" of "Onderzoek". Gebruik in Google filetype:pdf achter je zoektermen. Zo kom je bij informatie opgemaakt in pdf format. Dit zijn vaak rapporten.

Kunst- en cultuurbeleid

De essentie van cultuurbeleid en -management

Waarom hebben mensen belangstelling voor kunst en cultuur? Als cultuur waarde toevoegt, waarom zijn kunstenaars dan arm? Hoe grijpen kunst en creativiteit in op stedelijke ontwikkeling - en andersom? Waarin onderscheiden culturele organisaties zich van andere organisaties? Welke factoren bepalen het culturele klimaat en hoe kun je hier als beleidsmaker of als cultureel ondernemer het beste op inspelen?

Preventie, zelfregie en participatie met kunst en cultuur in het sociaal domein: inspiratiegids lokaal beleid

Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. Zij lichten toe welke rollen artistieke en culturele initiatieven kunnen spelen in actuele gemeentelijke vraagstukken.

Cultureel ondernemen

Hoe kan deze sector meer economisch rendement en maatschappelijk draagvlak halen uit de veelzijdigheid aan activiteiten die hij de samenleving te bieden heeft? En wat is de rol van de lokale overheid in deze transitie?
 

Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur

In het advies Cultuurbestel 2021 – 2024: 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur' doet de Raad voor Cultuur aanbevelingen om knelpunten in het cultuurbeleid op te lossen. En om als Rijk optimaal invulling te geven aan de vier doelstellingen van cultuurbeleid die in de verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio' zijn geformuleerd.

Niet tellen maar wegen: Over de zin en onzin van prestatieafspraken in de culturele sector

Aan de orde komt de verzakelijking van de sector, de relatie tussen cultuurinstellingen en overheden, ontwikkelingen in het denken over beleid en subsidies, ontwikkelingen in de cultuursector, een zestal casestudies met praktijkvoorbeelden en een nieuw model voor het sturen, meten en verantwoorden voor overheden en culturele instellingen.

Cultuur herwaarderen

Het antwoord op de vraag naar de waarde van cultuur wordt steeds vaker gezocht in de sociale en economische effecten van cultuur. In deze verkenning pleit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor een herwaardering van het 'culturele' binnen het cultuurbeleid. Daarvoor is meer focus nodig op ontwikkelingen binnen die sector zelf:  aansluiting tussen kunstvakonderwijs en arbeidsmarkt: veranderingen in de smaakpatronen van het publiek en gevolgen van nieuwe financieringsmodellen voor het culturele landschap.

Cultuur op eigen koers

Artikelen waarin wetenschappers en managers zich uitspreken over het proces van verzelfstandiging in de culturele sector, met name van musea. De focus ligt op de ontwikkelingen in België en Nederland. Welke typen verzelfstandiging zijn er? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar liggen kansen?

Musea

Museum van het gevoel

Aandacht voor nieuwe vormen van museumbeleving, morele verantwoordelijkheid, engagement, empathie, wijsheid, schoonheid, persoonlijke betekenisgeving, zintuiglijkheid en emotionaliteit.

The return of curiosity : What museums are good for in the 21st century

This book explores museums in the modern age. Reflecting on art galleries, science and history institutions, and collections all around the world, Nicholas Thomas argues that, in times marked by incredible insecurity and turbulence, museums help us sustain and enrich society. Moreover, they stimulate us to think in new ways about our world, compelling our curiosity and showing us the importance of understanding one another. A refreshing and hopeful look at museums as a cultural force, one that, offers an illuminating reflection of who we are.

Contemporary curating and museum education

Museum education has evolved as a practice in its own right, questioning, expanding and transforming exhibitions and institutions. How does museum work change if we conceive of curating and education as an integrated practice?

Fondsen, financien

Boekman: Financiering van kunst en cultuur

Financiering in de culturele sector is complex. Subsidie is niet altijd het meest voor de hand liggende instrument. Elke culturele instelling, kunstenaar of creatief die subsidie aanvraagt, dient daar sowieso private financiering of eigen inkomsten aan toe te voegen. Het combineren van verschillende financieringsvormen – gestapeld financieren – ligt in de culturele sector dan ook voor de hand.

Geld & cultuur: Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden

Dit boek reikt ideeën aan om cultureel ondernemerschap te stimuleren. Aan de orde komen achtereenvolgens het financieren van culturele instellingen, de noodzaak van groei, mogelijke voorbeelden voor aanvullende financiering zoals bijvoorbeeld crowdfunding en 'adopt-a-book', het spanningsveld tussen cultuur en ondernemen, het draagvlak voor duurzame cultuur, culturele instellingen in beweging en een alternatieve kijk op subsidiëring

Smart pricing: Prijsbeleid in de podiumkunsten

In dit boek worden de verschillende aspecten van prijsbeleid in de podiumkunsten beschreven. Van prijsperceptie, prijsdifferentiatie, prijsdiscriminatie tot yield management en dynamic pricing. Het boek laat de grote potentie van prijs zien en nodigt uit om met prijsbeleid aan de slag te gaan. Wetenschappelijke theorieën worden gecombineerd met de praktijk.

Wat met kunst & geld?

De relevantie van kunst voor de maatschappij wordt regelmatig in vraag gesteld. Los van deze discussie is kunst onmiskenbaar ook een economisch gegeven. Als het nut van kunst stof tot debat is, dan is de financiering ervan dat al helemaal. Veelgehoorde vragen zijn: - Waarom subsidiëren we kunst? - Wat is de maatschappelijke bijdrage van kunst? - Wanneer heeft een kunstenaar recht op subsidie? In Wat met kunst en geld? wordt ieder aspect van deze kwestie behandeld zodat de lezer met kennis van zaken kan deelnemen aan het debat.

Cultuureducatie

Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019

De monitor bespreekt onderzoek naar de landelijke ontwikkelingen in cultuureducatie vanaf 2015, in relatie tot het programma cultuureducatie met kwaliteit.

Betovering en betekenis

Trendrapport theater-, dans- en muziekeducatie 2019. Dit trendrapport toont wat podiumkunstinstellingen zoals orkesten, dans- en theatergezelschappen en productiehuizen aan educatie doen, waarom ze dat doen en hoe ze dat doen.

Contemporary curating and museum education

Museum education has evolved as a practice in its own right, questioning, expanding and transforming exhibitions and institutions. How does museum work change if we conceive of curating and education as an integrated practice?

Ondernemerschap

Ondernemendheid in de culturele sector

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de invulling van ondernemendheid binnen de culturele erfgoedsector en dan wel specifiek binnen de museumsector en de openbare bibliotheeksector. 

Arteconomie : zelfstandig ondernemen voor beeldend kunstenaars, vormgevers, ontwerpers en fotografen

Auteurs behandelen de economische, financieĢˆle en juridische aspecten van de beroepspraktijk van de beeldende kunstenaar, fotograaf, ontwerper en vormgever. De auteurs gaan in op onderwerpen als belastingzaken, sociale zekerheid, rechtsvormen, verzelfstandiging, overeenkomsten, auteursrecht en administratie.

Passie gewaardeerd - Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Creating cultural capital: Cultural entrepreneurschip in theory, pedagogy and practice

This book brings together over fifty scholars from across the globe to shed light on what we collectively call 'cultural entrepreneurship' - the training of professionals for the creative industries who will be change agents and resourceful visionaries that organize cultural, financial, social and human capital, to generate revenue from a cultural and creative activity.

Businessmodellen in de culturele sector

In dit boek worden beschouwingen gegeven over businessmodellen en businessmodelling voor de culturele sector.

Rapport Cultuur in beeld 2017

Publicatie over een aantal algemene ontwikkelingen in de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde cultuursector in 2017.

Theater en podiumkunsten

Theatraliteit: Van barok tot Brecht en verder

Aan de hand van diverse thema's worden het effect van de opvoeringskunsten op toeschouwers van de traditionele podiumkunsten, zoals opera, toneel en ballet behandeld, mar ook vormen zoals circus, musicals, festivals, straattheater, mime en zelfs 'tuinkunst'  komen aan bod.  

Theater: Een westerse geschiedenis

De transformatie van het westerse theater in vijf grote periodes en van uit cultuurhistorisch perspectief: het theater in de oudheid, het toneel in de middeleeuwen, het vroegmoderne, het laat moderne en het hedendaagse theater. 

Offstage: Het strategisch management van podiumorganisaties

een praktische leidraad bij de formulering van een visie of het bijstellen van de missie. Met adviezen over inrichting van de organisatie en een kwalitatieve dienstverlening en onderwerpen als de organisatiecultuur, leiderschap en toekomstige ontwikkelingen.

Economie van het theater

Studie naar de principes in economische theorieën die toegepast kunnen worden op theatergerelateerde vraagstukken. Het resultaat is een aantal aanbevelingen op het gebied van vestigingsplaatskeuze, programmering, functie, capaciteit en exploitatie van theaters.

Marketing, management

Marketing strategy for the creative and cultural industries / Bonita M. Kolb

Successful marketing strategies are a vital aspect of any business. This textbook provides students and potential managers in the creative industries with a solid grounding in how to maximize the impact of their marketing efforts across a range of business types in the creative and cultural industries. With a range of learning exercises and real-life examples, this text shows how to create and execute successful marketing plans for creative businesses and is useful for marketing students and practitioners.

De kunst van cultuurmarketing

Dit boek is volledig toegespitst op de marketing van kunst, cultuur en creativiteit. Aan de orde komen marketing in de creatieve sector, consumenten en koopgedrag, markten, segmentatie en positionering, creatieve producten en trends, promotie, budget en plan, prijs en waarde van creatie, distributie, de multimediale internetwereld, strategische marketing en het nut van onderzoek

Management voor de culturele sector

Dit boek biedt een overzicht van belangrijke themas waar de (toekomstige) manager in deze sector mee te maken krijgt, zoals cultureel ondernemerschap, projectmanagement, strategisch management, hrm, financi n, marketing en communicatie

Offstage : het strategisch management van podiumorganisaties

Boek over strategisch management voor podiumorganisaties. Aan de orde komen - de Orientatiefase: orientatie op omgeving en organisatie en het maken van strategische keuzes, - de Organisatieontwerpfase: operationele doelstellingen, organisatieontwerp, coördinatie, communicatie en mensen en middelen, - de Leveringsfase: kwaliteitsbeleid, organisatiecultuur, leiding geven en trends.

De cultuurmanager

Boek over leiderschap in de culturele sector bevat artikelen met theorieën en praktijksituaties, waarbij  aandacht voor zakelijk versus artistiek leiderschap, leiderschap in micro-organisaties, gespreksleiders, bedenkingen over creativiteit, werving bij auteurs en uitgevers, architecten en het managen van creativiteit, creatief leiderschap in de sport en het managen van creativiteit bij een balletgezelschap.

Buy buy art: De vermarkting van kunst en cultuur

De vermarkting van kunst en cultuur is meer dan Bumba en de clown van McDonald's. Een boek over Mad Max, postmodern dwalen, Gerhard Richter, Michaël Borremans, selfies, Hart boven Hard, Tomorrowland, Gramsci, Sven Gatz, soevereine kunstenaars... en jezelf.